25 maja, 2018

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowni Państwo.

W dniu 25 maja 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych osób fizycznych, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PETROCRAFT Piotrowski Spółka Jawna, Wola Rzędzińska 487D, 33-150 Wola Rzędzińska, KRS: 0000574745, NIP: 8733255869, REGON: 362476110.
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wola Rzędzińska 487D, 33-150 Wola Rzędzińska lub e-mail: kontakt@petrocraft.pl.
 3. Inspektor ochrony danych w PETROCRAFT Piotrowski Spółka Jawna nie został wyznaczony.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEiDG).
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PETROCRAFT Piotrowski Spółka Jawna polegają na wzajemnych operacjach handlowych, koordynacji działań handlowych, marketingowych, oferowaniu klientom produktów i usług. Ponad to dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy,  do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, dokonywania transakcji i płatności, obsługi zgłoszeń, które Pani/Pan do nas kierują np. przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem usług, dodatkowo będziemy przetwarzać Pana/Pani dane zgodnie z przepisami prawa dla celów podatkowych i rachunkowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym firmom przetwarzającym je na nasze potrzeby, podwykonawcom naszych usług, serwisom świadczącym usługi utrzymania serwisu informatycznego i hostingu, dostawcom usługi poczty elektronicznej oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz innych firm bez Pana/Pani zgody.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych aż do ustania umowy wiążącej lub do momentu wynikającego z przepisów prawnych.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkim obowiązującymi przepisami.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne m. in. w celu realizacji wysyłki towaru.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody.
 13. Ma Pani/Pan prawo do :

– dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– żądania dostępu do danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa  w zakresie danych .

Przysługuje Pani/Panu również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt pisemny: Wola Rzędzińska 487D, 33-150 Wola Rzędzińska lub kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@petrocraft.pl.

 

 

Z poważaniem.

Katarzyna Wojtaszek-Piotrowska